عنوان کتاب: The IESNA - Lightning Handbook
نام تهیه کننده: Illuminating Engineering Society of North America
سال انتشار: Ninth Edition-2000
لینک دانلود:
[با عرض پوزش فقط اعضای انجمن گروه آموزشی MeM قادر به مشاهده لینک می باشند. ]